EnglerShop to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.engler.com.pl, prowadzony jest przez Zakład Elektroniczny Roman Engler z siedzibą przy ul. Cystersów 16 w Pogódkach (83-236), wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 16 z dnia 13.08.2010, prowadzonej przez Burmistrza Skarszew

REGON: 191445001
NIP: 592-104-18-12

I. Postanowienia ogólne

1. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski.
2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową dostępną na domenie www.engler.com.pl oraz poprzez wiadomość mailową na adres roman.engler@wp.pl lub pod numerami telefonów 604-952-166, 664-476-692
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
5. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość e-mailową. O realizacji zamówienia Klient jest informowany również poprzez wiadomość e-mailową.
6. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym engler.com.pl są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Warunki dokonywania zakupów

1. Zamówienia na towary można składać za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie www.engler.com.pl oraz poprzez wiadomość mailową na adres roman.engler@wp.pl lub pod numerami telefonów 604-952-166, 664-476-692
2. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).
3. Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu Internetowego.
7. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
8. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazywanymi na stronie www.engler.com.pl – kontakt do Sklepu Internetowego, bądź na adres e-mail roman.engler@wp.pl

Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.
9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument musi wyrazić zgodę.
10. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
11. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.
12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.
13. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.


III. Czas i forma realizacji zamówień

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi Poczty Polskiej (przesyłka „priorytetowa”)
2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres w terminie do 10 dni.
3. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową, PayU) czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

IV. Sposób dokonywania płatności

Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
a) listonoszowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie),
b) dokonując przedpłaty (płatność przelewem):
• za pośrednictwem systemu PayU,

V. Koszty dostawy

1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski przez Pocztę Polską.
2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku dostaw.

VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

1. Kupujący konsument ma prawo, zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 r. poz. 1225), odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy roman.engler@wp.pl 
Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby:
Zakład Elektroniczny Roman Engler, ul Cystersów 16, 83-236 Pogódki, z dopiskiem „ZWROT – sklep internetowy” 
4. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.
5. To co było przez Strony świadczone zostanie zwrócone nie później niż w terminie 14 dni. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu przelewem na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego.
6. Klient może wymienić zamówiony towar. Poprzez wymianę rozumie się zwrot zakupionego przez Klienta towaru na adres siedziby firmy tj. Zakład Elektroniczny Roman Engler, ul Cystersów 16, 83-236 Pogódki oraz złożeniu ponownego (nowego) zamówienia na żądany towar.

VII. Warunki reklamacji

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) 
2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na adres mailowy roman.engler@wp.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres:
Zakład Elektroniczny Roman Engler, ul Cystersów 16, 83-236 Pogódki z dopiskiem „REKLAMACJA – sklep internetowy”
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji przez Kupującego, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Kupującego), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów), Kupujący będzie miał prawo żądania stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Istnieje możliwość wymiany towaru na dostępne w Sklepie towary o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Kupującego).
5. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.
6. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
7. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie 3.


VIII. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
2. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów objętych niniejszym Regulaminem.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
4. Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego www.engler.com.pl i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.
3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.engler.com.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.

Data ogłoszenia: 20.11.2014 r.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.